اطلاعیه واکسیناسیون اصناف تهران

قابل توجه اعضاء محترم اتحادیه فناوران رایانه تهران : طی مکاتبات اتاق اصناف تهران با وزارت محترم بهداشت، توافقاتی در خصوص سهمیه واکسی...

ادامه مطلب